top of page
תקנון ותנאי שימוש באתר

סגול הוצאה לאור - תקנון האתר

www.segolbooks.com ו www.segolbooks.info

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות באתר סגול הוצאה לאור ובכל אתר מטעמו.

 

האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

 

אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע באופן כלשהו מהוראות תקנון האתר בכל הנוגע לשימוש באתר.

 

הצהרת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד לכל דבר ועניין מהתקנון.

 

בחלק מהסעיפים יכולים להופיע תנאי שימוש פרטניים. תנאים שימוש פרטניים כאמור יחולו יחד ובמקביל להוראות תקנון זה. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתקנון. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל.

 

הוראות תקנון ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר וכן תופיע הודעה כי בוצע שינוי והם יחייבו את הגולש מרגע שיעשה שימוש באתר לאחר השינוי האמור.

 

סגול הוצאה לאור שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי ההנהלה בסגול הוצאה לאור או באתר.

 

מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

התקנון הינו חוזה מחייב בין הגולשים באתר לבין המפעילה של אתר "סגול הוצאה לאור".

 

הגלישה והשימוש באתר ובחנות האתר מהווים הסכמת הגולשים לאמור בתקנון.

 

במידה ואין הסכמה מלאה בין גולשי האתר לחלק כלשהו בתקנון – אין לגלוש באתר בכתובת זו.

 

הפרת סעיף כול שהוא בתקנון עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין שיש לנו.

תקנון

התקנון מתייחס למכירות של ספרים בפורמט אלקטרוני ולמכירות ספרים פיזיים.

 

הגדרות

 

האתר – הנו אתר האינטרנט שכתובתו: www.segolbooks.com למכירת ספרים אלקטרוניים

וכן האתר שכתובתו www.segolbooks.info למכירת ספרים פיזיים.

 

מנהל האתר – מי שמפעיל ומנהל את האתר.

 

גולש / גולשים – כל גורם הגולש באתר.

 

מנוי – גולש שנרשם לאתר, בין בתמורה ובין ללא תמורה. 

 

יצירה –  יצירה ספרותית, אומנותית או אחרת שניתן לצפות בה ו/או להוריד אותה (download) ו/או להשתמש בה (בתמורה או ללא תמורה) באמצעות האתר.

 

ההרשמה לאתר הנה לכל אדם מעל גיל 18. ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיוצא בזה.

 

סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף ללקוחות האתר או ללקוחות מועדון ההוצאה לאור שיוקם בעתיד, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.

 

הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי למילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לכל הרשום באתר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

 

סגול הוצאה לאור הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר ולתכניו, לרבות מוניטין, סמליל, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת ההוצאה לאור בכתב ומראש.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של סגול הוצאה לאור, אלא אם ההוצאה לאור התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

סגול הוצאה לאור אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

 

סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את גולשי האתר בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא סגול הוצאה לאור רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את האתר או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לגולשי האתר, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לגולש האתר, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

 

רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. סגול הוצאה לאור ומנהל האתר נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי הגולשים באתר אולם עליהם לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, גולשי האתר משחררים את סגול הוצאה לאור ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד סגול הוצאה לאור ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

התקנון מתייחס למכירות של ספרים בפורמט אלקטרוני ולמכירות ספרים פיזיים.

 

הגדרות

 

האתר – הנו אתר האינטרנט שכתובתו: www.segolbooks.com למכירת ספרים אלקטרוניים

וכן האתר שכתובתו www.segolbooks.info למכירת ספרים פיזיים.

 

מנהל האתר – מי שמפעיל ומנהל את האתר.

 

גולש / גולשים – כל גורם הגולש באתר.

 

מנוי – גולש שנרשם לאתר, בין בתמורה ובין ללא תמורה. 

 

יצירה –  יצירה ספרותית, אומנותית או אחרת שניתן לצפות בה ו/או להוריד אותה (download) ו/או להשתמש בה (בתמורה או ללא תמורה) באמצעות האתר.

 

ההרשמה לאתר הנה לכל אדם מעל גיל 18. ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיוצא בזה.

 

סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר יהיו רשאים לדחות בקשה להצטרף ללקוחות האתר או ללקוחות מועדון ההוצאה לאור שיוקם בעתיד, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שתחול עליהם החובה לנמק את סירובם.

 

הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי למילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לכל הרשום באתר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

 

סגול הוצאה לאור הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר לאתר ולתכניו, לרבות מוניטין, סמליל, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. גולשי האתר אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת ההוצאה לאור בכתב ומראש.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של סגול הוצאה לאור, אלא אם ההוצאה לאור התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

סגול הוצאה לאור אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, גולשי האתר מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

 

סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם, ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את גולשי האתר בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא סגול הוצאה לאור רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את האתר או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לגולשי האתר, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לגולש האתר, עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור.

 

רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. סגול הוצאה לאור ומנהל האתר נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי הגולשים באתר אולם עליהם לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. סגול הוצאה לאור ו/או מנהל האתר אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, גולשי האתר משחררים את סגול הוצאה לאור ומנהל האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותרים על כל טענה כנגד סגול הוצאה לאור ומנהל האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

התחייבויות והצהרות הגולש כלפי סגול הוצאה לאור

 

כל מידע שימסור הגולש לצורך רישום באתר כמנוי וכל מידע אחר שיידרש ממנו, ככל שיידרש, יהיה נכון, מדויק, מלא, תואם את המציאות ואינו מטעה. הגולש יעדכן את מנהל האתר בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלוונטי. האמור יחול גם במקרה של רישום לאתר דרך צד ג' (לדוגמה: Facebook ו/או (Google+.

 

ידוע לגולש באתר שהפרטים האישיים שימסרו על ידו לאתר, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין.

 

ידוע לגולש כי עצם הרישום כמנוי לאתר מהווה הסכמה להיכלל במאגר מנויי האתר. המאגר ישמש את מנהל האתר לאספקת השירותים למנוי, ובכלל זה למשלוח הודעות, עדכונים ודברי פרסומת למנוי, ככל שהמנוי אישר את קבלתם. מחיקת פרטי מנוי מהמאגר תעשה לבקשת המנוי שתופנה למפעיל לפי הפרטים שבתחתית תקנון זה.

 

הגולש לבדו יהיה אחראי לכל נזק אשר יגרם לו ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר ו/או משימוש באתר, וכי ידוע לו כי המפעיל לא יישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לגולש ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם מנהל האתר צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.

 

הגולש מסכים שמנהל האתר יהיה רשאי למסור את פרטי הגולש לצדדים שלישיים אם הדבר מתחייב על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי הגולש. האמור בסעיף זה בא בנוסף לאמור בהצהרת הפרטיות.

 

מנוי שחשבונו הוקפא ו/או בוטל כתוצאה משימוש לרעה באתר ו/או הפרת תקנון זה, לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו, אם וככל ששולמו, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למנהל האתר לפי תקנון זה ו/או לפי דין.

 

מנהלת האתר מקפידה על שמירת זכויות היוצרים ושאר זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט. מנהל האתר מיישמת אמצעים שונים לשמירה על הזכויות כאמור, ובכלל זה מטמיעה באופן דיגיטאלי  גלוי ו/או סמוי, לפי שיקול דעתה, בכל יצירה שנרכשת באמצעות האתר אם שם הרוכש, וכן את כתובת הדוא"ל ו/או את מספר הטלפון של הרוכש. הסרת האמור מהווה הפרה של הוראות התקנון וכן הפרה של זכויות היוצרים ביצירה.

 

כל גולש באתר נדרש להקפיד ולשמור על זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות, שכן שמירה עליהן היא תנאי לשימוש באתר.

 

 מגבלה על השימוש ביצירות שנרכשו

 

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ביחס לזכויות ביצירות יובהר, כי השימוש ביצירות מותר אך ורק כשהן בשלמותן ולצרכים אישיים ופרטיים בלבד, של הגולש שרכש אותן. כל שימוש אחר ללא אישור מראש ובכתב של מנהל האתר – אסור בהחלט!

 

יצירה שנרכשה תהיה זמינה להורדה (download) לגולש שרכש אותה ממועד השלמת התשלום ועד 3 הורדות ולמשך 12 חודשים מיום הרכישה, לפי המוקדם מבין השניים.

 

 מנהל האתר לא יישא באחריות בקשר לתכנים באתר

 

מנהל האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת (אך לא חייב) לעיין בכל תוכן באתר ולפקח על האמור בו, וכן לאסור ו/או לפסול תוכן ו/או להסיר אותו מהאתר, הכול לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מנהל האתר וללא כל חובת הודעה לגולש

Payment Method
שיטת תשלום

ניתן לשלם בכרטיס אשראי ובפייפאל

bottom of page